คำที่คนไทยมักออกเสียงผิด

aisle   =   ai - le   =   ช่องทางเดิน
Island   =    i - land   =   เกาะ
Salmon   =   sa - mon     =     ปลาแซลมอน  
Spinach   =   Spin - ich   =   ผักขม

ความคิดเห็น